chroń morze  img baltic c  img norway c
00°C
00.00.0000 00:00
weather-icon

Prognoza rybacka

pl http assets img IMGW-100 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni
81-342 Gdynia ul. Waszyngtona 42
tel: 58-6288150, osłona morska 58-6288154 fax: 058-6203422 meteo.gdynia@imgw.pl www.imgw.pl


MORSKA PROGNOZA POGODY NA BAŁTYK POŁUDNIOWY I POŁUDNIOWO-WSCHODNI
Ważna od godz. 19:00 dnia 19.01.2022 do godz. 07:00 dnia 20.01.2022

SYTUACJA BARYCZNA Z GODZINY 15:00 UTC:
Aktywna zatoka związana z pogłębiającym się niżem z ośrodkiem 962 hPa nad północną częścią Morza Norweskiego szybko przemieszcza się znad Półwyspu Jutlandzkiego na wschód.

OSTRZEŻENIE PRZED SILNYM SZTORMEM NA BAŁTYK POŁUDNIOWY I POŁUDNIOWO-WSCHODNI, ZATOKĘ POMORSKĄ, WYBRZEŻE ŚRODKOWE I ZATOKĘ GDAŃSKĄ

BAŁTYK POŁUDNIOWY:
Wiatr południowo-zachodni do zachodniego, skręcający na północno-zachodni, 7 do 8, w porywach 9 do 10 w skali B. Stan morza 4 do 5, później 5 do 6. Temperatura powietrza od 4°C wieczorem, do 0°C nad ranem. Widzialność dobra, w opadach śniegu umiarkowana do słabej. Początkowo przelotny deszcz lub deszcz ze śniegiem, później przechodzący w przelotny śnieg.

BAŁTYK POŁUDNIOWO-WSCHODNI:
Wiatr południowo-zachodni do zachodniego, skręcający na północno-zachodni, 7 do 8, w porywach 9, wzrastający na 8 do 9, w porywach 10, na północy okresami porywy do 11 w skali B. Stan morza 4 do 5, później 5 do 6. Temperatura powietrza od 4°C wieczorem, do 0°C nad ranem. Widzialność dobra, w opadach śniegu umiarkowana do słabej. Początkowo przelotny deszcz lub deszcz ze śniegiem, później przechodzący w przelotny śnieg.

ZATOKA POMORSKA:
Wiatr południowo-zachodni do zachodniego, około północy skręcający na północno-zachodni 6 do 7, w porywach 8, wzrastający na 7 do 8, w porywach 9 do 10 w skali B. Stan morza 3 do 4, później 4 do 5. Widzialność dobra, w opadach śniegu umiarkowana do słabej. Początkowo przelotny deszcz lub deszcz ze śniegiem, później przechodzący w przelotny śnieg.

WYBRZEŻE ŚRODKOWE:
Wiatr południowo-zachodni do zachodniego, po północy skręcający na północno-zachodni 6 do 7, w porywach 8, wzrastający na 7 do 8, w porywach 9 do 10 w skali B. Stan morza 4 do 5, później 5 do 6. Widzialność dobra, w opadach śniegu umiarkowana do słabej. Początkowo przelotny deszcz lub deszcz ze śniegiem, później przechodzący w przelotny śnieg.

ZATOKA GDAŃSKA:
Wiatr południowo-zachodni do zachodniego nad ranem skręcający na północno-zachodni 6 do 7, w porywach 8, wzrastający na 7 do 8, w porywach 9 do 10 w skali B. Stan morza 4 do 5, w części północnej 5 do 6. Widzialność dobra, w opadach śniegu umiarkowana do słabej. Po północy przelotny deszcz lub deszcz ze śniegiem, później przechodzący w przelotny śnieg.

PROGNOZA ORIENTACYJNA NA NASTĘPNE 12 GODZIN:
BAŁTYK POŁUDNIOWY: Wiatr północno-zachodni 7 do 9, w porywach do 10 w skali B.
BAŁTYK POŁUDNIOWO-WSCHODNI: Wiatr północno-zachodni 8 do 9, w porywach 10 do 11 w skali B.

Opracował dyżurny synoptyk: Michał Szewczyk
Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni
godz. 16:52 UTC dnia 19.01.2022

imgw-pib
Ciśnienie
Kierunek wiatru
Prędkość wiatru
Dziś
Jutro
#meteoimgw
Więcej na meteo.imgw.pl

Serwisy IMGW-PIB

 images widget
 images aplikacja

Informacje o Przetwarzaniu Danych Osobowych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa dalej „IMGW-PIB”, jako administrator w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO”, stosownie do postanowień RODO, informuje: Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iodo@imgw.pl Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu: Wypełnienia obowiązków prawnych, wynikających z obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności: a. z ustawy o instytutach badawczych, b. z ustawy Prawo wodne, c. z ustawy Prawo zamówień publicznych, d. z ustawy dostępie do informacji publicznej, e. z ustawy Kodeks pracy, f. z ustawy Prawo lotnicze, g. z ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, h. z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, i. z ustawy o Narodowym Centrum Nauki, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c oraz e RODO); Realizacji umów której stroną jest Pani/Pan, lub do podjęcia działań na żądanie Pani/Pana, przed zawarciem umów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b RODO); Wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (realizacja praw wynikających z roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynów niedozwolonych), (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO); W zakresie i celu określonym w treści wcześniej udzielonej Panią/ Pana zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, podmioty kontrolujące administratora, podmioty finansujące administratora, strony umów z administratorem. Dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. W zakresie, określonym w pkt2.1 (art. 6 ust. 1 lit c oraz e RODO) dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych tam celów przetwarzania. W przypadkach, o których mowa w pkt2.2 (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) dane będą przechowywane co najmniej do chwili wykonania umowy i upływu okresu przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych z nią związanych, a w przypadkach, o których mowa w pkt2.3 (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - do czasu przedawnienia roszczeń. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: Prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; Prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; Prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy: a. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, b. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, c. osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, d. dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, e. dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: a. osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, b. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, c. administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, d. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: a. zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, b. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. Ponadto: W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/ Pana zgody przed jej wycofaniem. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia między stronami umowy, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania stanowi Państwa wniosek o zawarcie umowy, W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, podanie danych osobowych administratorowi jest dobrowolne. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i będą profilowane. Newsletter klauzule Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez IMGW-PIBz siedzibą w Warszawie, przy ul. Podleśnej 61 moich danych osobowych (tj. danych podanych w Formularzu Rejestracyjnym) w celu otrzymywania Newslettera.