Monitoring polskich obszarów morskich Bałtyku

Monitoring Morza Bałtyckiego jest realizowany od 1989  przez Zakład Oceanografii i Monitoringu Bałtyku IMGW-PIB w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie (GIOŚ).

Badania monitoringowe środowiska Morza Bałtyckiego w polskich obszarach morskich obejmują obszar morza otwartego, obszary wód przybrzeżnych i przejściowych, w tym Zalewu Szczecińskiego i Zalewu Wiślanego.  Zakres badań  monitoringowych jest bardzo szeroki i obejmuje parametry fizyko-chemiczne (temperatura, zasolenie, prądy morskie, stężenie tlenu, pH, pCO2, azotany, azotyny, azot całkowity, fosforany, fosfor całkowity), parametry biologiczne (chlorofil a, fitoplankton, zooplankton, zoobentos i makrofitobentos), stężenia substancji niebezpiecznych, w tym metali ciężkich, trwałych zanieczyszczeń organicznych i izotopów promieniotwórczych w różnych matrycach (wodzie morskiej, organizmach i osadach), odpady morskie (gromadzone na plażach i pływające w toni wodnej) wraz z mikrocząstkami oraz parametry określające dźwięki podwodne.

Szczegółowy zakres badań monitoringowych określony jest aktualnym programem monitoringu wód morskich opracowanym zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. 2018 poz. 2268 z późniejszymi zmianami) oraz ramową dyrektywą ws. strategii morskiej 2008/56/WE UE (RDSM) PROGRAM MONITORINGU WÓD MORSKICH - RAPORT DO KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Realizacja monitoringu polskich obszarów morskich Bałtyku realizowana jest w ścisłej współpracy regionalnej realizowanej koordynowanej przez Komisję Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku (Komisję Helsińską – HELCOM).

Wyniki badań monitoringowych są podstawą ocen stanu środowiska Bałtyku przygotowywanych w Zakładzie Oceanografii i Monitoringu Bałtyku:

  • Dla każdego roku badań (pliki w załącznikach; wersja PDF, e-pub i mobi)
Ocena stanu środowiska polskich obszarów morskich Bałtyku na podstawie danych monitoringowych z roku 2019 na tle dziesięciolecia 2009-2018

imgw-pib
Ciśnienie
Kierunek wiatru
Prędkość wiatru
Dziś
Jutro
#meteoimgw
Więcej na meteo.imgw.pl
 images widget
 images aplikacja