Hydrologia

Biuro Prognoz Hydrologicznych Oddziału Morskiego IMGW – PIB w Gdyni (BPH), w sposób ciągły zapewnia organom państwa, społeczeństwu i gospodarce narodowej bieżące informacje o stanie hydrosfery oraz prognozy i ostrzeżenia, zarówno w sytuacjach normalnych, jak i w czasie zagrożenia powodziowego. Osłona hydrologiczna prowadzona jest w systemie ciągłym, przez 7 dni w tygodniu, w razie zagrożenia powodziowego przez 24 godziny na dobę.

W odróżnieniu od biur hydrologicznych w innych oddziałach IMGW-PIB, Biuro Prognoz Hydrologicznych Oddziału Sztorm - Gdynia 2008Morskiego w Gdyni, oprócz osłony powierzchniowych wód płynących, prowadzi osłonę morską polskich wód terytorialnych ftp img bph lodolamanieBałtyku i wybrzeża Rzeczypospolitej. Poza czynnościami statutowej osłony hydrologicznej (prognozy, komunikaty, ostrzeżenia) obejmuje ona osłonę lodową Bałtyku dla potrzeb administracji morskiej i opracowywanie informacji o aktualnych warunkach zlodzenia i żeglugi na Bałtyku (raporty lodowe, biuletyny lodowe oraz mapy lodowe Bałtyku).

BPH w Gdyni realizuje działania operacyjne na podstawie umowy w Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministerstwem Środowiska oraz Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej w zakresie osłony polskiej strefy przybrzeżnej (wraz z Zatoką Gdańską i Pomorską) i osłony hydrologicznej w Rejonie Hydrologicznym nr 1 .

Biuro Prognoz Hydrologicznych w Gdyni prowadzi osłonę hydrologiczną na terenie ujściowego odcinka Wisły od profilu Tczew (bez profilu Tczew), uUjściowy odcinek Wisły - maj 2010jściowego odcinka Odry od profilu Gryfino (łącznie z profilem Gryfino) wraz z dopływami polskiej części zlewni Zalewu Szczecińskiego, zlewni rzek wpadających do Zatoki Gdańskiej i polskiej części Zalewu Wiślanego, w tym na Żuławach Gdańskich, Żuławach Wielkich i Żuławach Elbląskich, w zlewniach rzek Przymorza oraz na polskich morskich wodach wewnętrznych i terytorialnych na Bałtyku.


Najważniejszymi odbiorcami prognoz, komunikatów, ostrzeżeń i innych produktów generowanych w BPH w Gdyni są:

  • Urzędy Administracji Morskiej
  • Wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku, Szczecinie i Olsztynie
  • Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej w Gdańsku i Szczecinie
  • Wojewódzkie Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych
  • Wojewódzkie i Powiatowe Komendy Państwowej Straży Pożarnej

Wszystkie najważniejsze informacje oraz specjalistyczne produkty generowane przez BPH w Gdyni Wyniki z modeli hydrodynamicznychdostępne na niniejszej stronie a także pod adresem www.pogodynka.pl.

Mapa zlodzenia BałtykuWspółpraca z zagranicą stanowi ważny aspekt służby hydrologicznej. Jest to przede wszystkim współpraca polsko-niemiecka na morskich wodach granicznych w ramach rządowej grupy W-1 w zakresie osłony hydrologicznej, przeciwpowodziowej oraz zlodzenia Zatoki Pomorskiej i Zalewu Szczecińskiego. Ponadto  w okresie występowania zlodzenia na Bałtyku BPH w Gdyni współpracuje z krajami bałtyckimi w ramach Bałtyckich Służb Lodowych. Obecnie, od 2009 roku, kierownik BPH w Gdyni jest przewodniczącym BSIM (Baltic Sea Ice Meeting). Od 2011 roku Biuro współpracuje z Kaliningradzkim Centrum Hydrologiczno-Meteorologicznym i Monitoringu Środowiska, dzięki czemu następuje wymiana danych z rejonu Zalewu Wiślanego i Obwodu Kaliningradzkiego.

BPH w Gdyni realizuje projekty naukowo-badawcze (z funduszy krajowych i europejskich). Obecnie Biuro bierze udział w następujących projektach:

  • KLIMAT – Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo w ramach działania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Prace badawczo-rozwojowe dotyczą oceny wpływu zmian klimatu na środowisko, gospodarkę oraz społeczeństwo. BPH uczestniczy w zadaniu 4 i 6, kierując 3 podzadaniami.
  • THESEUS – 7. Program Ramowy UE Theseus “Innovative technologies for safer European coasts in a changing climate”. W projekcie bierze udział ponad 30 instytucji, w tym 2 z Polski. BPH reprezentuje IMGW-PIB, jako partnera w projekcie.
  • WISŁA ŚMIAŁA – Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013: Utworzenie map terenów zalewowych zagrożonych powodzią od morza przez Wisłę Śmiałą przy wykorzystaniu niezbędnego sprzętu i oprogramowania oraz numerycznej mapy terenu. BPH jest koordynatorem oraz głównym wykonawcą projektu.
  • ISOK – Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami. BPH jest odpowiedzialne za obliczenia hydrologiczne dla swojego rejonu osłony oraz dopływów Wisły poniżej Włocławka.

imgw-pib
Ciśnienie
Kierunek wiatru
Prędkość wiatru
Dziś
Jutro
#meteoimgw
Więcej na meteo.imgw.pl
 images widget
 images aplikacja